Претензия образец украина между предприятиями

11.04.2019
0
6
Претензія (зразок) | Юридичні послуги в Хмельницькому. Юрист. Фурман Руслан Вікторович

(Фірмовий бланк або штамп із зазначенням повного найменування,

 поштових і платіжних реквізитів заявника претензії

_________________________________________

(повне найменування особи, якій

пред’являється претензія)

_________________________________________

(поштові реквізити, телефон)

Дата “___” _______________ 2013 р. 

ПРЕТЕНЗІЯ № ___

про сплату заборгованості 

Сума цієї претензії складає 25 000,00 грн. (двадцять п’ять тисяч грн. 00 коп.).

Між ТОВ «Асфальтбетон» (Замовник) та ТОВ «Хмельконсалт» (Виконавець), укладено договір № ___ від “___”__________2012 р. про надання інформаційно-консультаційних послуг (далі – Договір).

Відповідно до умов вказаного вище договору, ТОВ «Хмельконсалт» як Виконавець зобов’язувалося надавати послуги інформаційно-консультаційного характеру щодо діяльності Замовника, а ТОВ «Асфальтбетон» як Замовник приймати належним чином надані послуги та оплачувати їх вартість.

Вартість послуг згідно із умовами Договору визначається згідно п.4.1 Договору, а саме 25 000,00 грн. (двадцять п’ять тисяч грн. 00 коп.).

В період з «10» березня 2012 року по «01» січня 2013 року ТОВ «Хмельконсалт» надало, а ТОВ «Асфальтбетон» прийняло послуги на загальну суму 25 000,00 грн. (двадцять п’ять тисяч грн. 00 коп. ), що підтверджуються актом приймання-передачі послуг від «30» грудня 2012 р.

Відповідно до вказаного акту послуги надані належним чином, зауважень та претензій з боку ТОВ «Асфальтбетон» немає.

Відповідно до п. 2.4. Договору ТОВ «Асфальтбетон» зобов’язувалося оплачувати надані послуги протягом 5 (п’яти) календарних днів з дня підписання відповідного акту приймання-передачі наданих послуг.

Проте, станом на «01» лютого 2013 року кошти від ТОВ «Асфальтбетон» не отримані, а заборгованість ТОВ «Асфальтбетон» складає 25 000,00 грн. (двадцять п’ять тисяч грн. 00 коп.).

Не оплачуючи у встановлений строк вартість наданих послуг ТОВ «Асфальтбетон» порушує права та законні інтереси ТОВ «Асфальтбетон», а також порушує положення Цивільного кодексу України.

Відповідно до ст. 901 Цивільного кодексу України за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов’язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов’язується оплатити виконавцеві зазначену послугу

Згідно із ст. 903 Цивільного кодексу України замовник зобов’язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором.

Відповідно до ст. 626, 629 Цивільного кодексу України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків, договір є обов’язковим для виконання сторонами.

На підставі ст. 525, 526 Цивільного кодексу України  зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору, одностороння відмова від зобов’язання або одностороння зміна його умов не допускається.

З врахуванням викладеного, на підставі ст. ст.525, 526, 626, 629, 901, 903 Цивільного кодексу України, керуючись ст. ст. 1, 2, 6-7 Господарського процесуального кодексу України, –

ТОВ «Хмельконсалт»:

вимагає негайно сплатити заборгованість за надані послуги згідно із договором № ___  про надання інформаційно-консультаційних послуг від «___» __________ 2012 р., що складає 25 000,00 грн. (двадцять п’ять тисяч грн.), шляхом перерахуванням грошових коштів згідно із наступними реквізитами: (вказати реквізити банківського рахунку).

01 лютого 2013 р.                                                    _________________ (підпис)

Матеріали за темою:


претензия образец украина между предприятиями
Претензия по договору поставки | подряда | оказания услуг ? Составление, оформление претензии о возврате долга — образец

Претензия поможет отстоять ваши права при приобретении некачественного товара или получении некачественных услуг. Практически все слышали о существовании Закона «О защите прав потребителей», но не все знают, как при помощи этого нормативного акта отстоять свои права. Одним из способов защиты своих прав является подача претензии тому субъекту, который нарушил права потребителя.

Что такое претензия?

Что же являет собой претензия по договору и составление претензии? Претензия – это документ, который выражает негативное отношение того или иного лица к совершенной покупке или к полученным услугам. Подавать такой документ может как физическое, так и юридическое лицо. Что касается адресата, то претензию предъявляют не конкретному гражданину, который продал товар или оказывал услуги, а юридическому лицу или предпринимателю.

Претензия представляет собой выраженные в письменной форме требования об устранении допущенных одной из сторон договора нарушений. Документ, посредством которого правовой спор может быть разрешен на этапе досудебного разбирательства, должен содержать аргументированную позицию субъекта хозяйственной деятельности относительно невыполнения контрагентом (партнером) договорных обязательств. Кроме того, в претензии могут быть выдвинуты требования, касающиеся возмещения ущерба и компенсации убытков, которые в результате, имевших место нарушений, понесла пострадавшая сторона. Целью составления такого документа является урегулирование возникших разногласий во внесудебном порядке.

Образец претензии

Образец претензии – это шаблон, с помощью которого составляется документ. Типовая претензия, с образцом которой вы можете ознакомиться на сайте нашей компании, должна содержать следующие сведения:

 • название предприятия или реквизиты юридического лица, которому она адресована;
 • дата составления документа;
 • основание для предъявления претензии, что подразумевает общее описание ситуации, а также перечисление нарушенных обязательств;
 • выписки из нормативно-правовых документов, на которые ссылается пострадавшая сторона;
 • требования, которые выдвигаются адресату, и сроки для их удовлетворения;
 • расчет суммы, если содержание документа предполагает материальную компенсацию;
 • последствия, которые наступят в случае отсутствия соответствующей реакции со стороны получателя претензии – например, обращение в суд с последующим взысканием неустойки;
 • подпись лица, права которого были нарушены в результате невыполнения обязательств по договору.

Кроме того, к претензии прилагаются документы, составляющие доказательную базу. Это могут быть копии справок и писем. Также в качестве доказательств допускается использование фотографий, аудио- и видеоматериалов.

Составление и оформление претензии

Как составить претензию? Такой документ может быть составлен в произвольной форме (но в любом случае не забывайте о вежливости). Претензия должна быть написана в двух экземплярах, с указанием ваших контактных данных (телефон, адрес). Также в претензии рекомендуется указать: кем был продан товар (оказана услуга), описать свои требования (обменять товар, вернуть деньги и т.д.), если вследствие приобретения некачественного продукта (услуги), вы понесли убытки, необходимо указать их сумму, и в чем они выражаются.

При составлении претензии необходимо соблюсти все предусмотренные законодательством нюансы, чтобы исключить возможность отклонения документа по формальным признакам. Нужно понимать, что сам по себе он не обязывает участника правоотношений совершать какие-либо действия. Задача юриста составить документ так, чтобы обозначенные в нем требования были выполнены.

Куда подается претензия?

Претензия по неисполнению договора вручается непосредственному адресату или его представителю. При этом она должна быть подписана уполномоченным лицом субъекта хозяйственной деятельности.

Кому вручить претензию? Вручить написанную претензию можно любому работнику, представляющему индивидуального предпринимателя или юридическое лицо. Главное, чтобы на втором экземпляре лицом, которое получило претензию, была поставлена подпись и дата получения документа. Если вашу претензию отказываются принимать, можете взять с собой двух свидетелей, которые, в случае необходимости, могут подтвердить факт отказа в суде.

Игнорирование претензии

А если претензию проигнорируют? Если в течение месяца ответ на претензию не поступит, или ответ компании будет отрицательным, вы вправе обратиться в суд. Таким образом, если после соблюдения всех правил составления и подачи претензии, заявленные в ней требования будут проигнорированы получателем, вторая сторона, чьи интересы пострадали, может обратиться в суд с соответствующим иском.

Наши юристы и адвокаты всегда готовы помочь вам в составлении, оформлении претензии и проконсультировать по всем возникшим вопросам.

Письмо-претензия. Образец 2019 года

Письмо-претензия (или иначе письмо-рекламация) – вид деловой корреспонденции, который применяется в тех случаях, когда одна сторона договорных отношений в письменном виде высказывает другой стороне недовольство качеством исполнения обязательств или же информирует о полном их отсутствии.

Как правило, письменной претензии предшествуют устные переговоры (личные или по телефону), не возымевшие ожидаемого эффекта.

Независимо от того, были проведены предварительные переговоры или нет, письменная претензия является наиболее правильным способом решения проблемных ситуация. Это связано с тем, что она сразу, с момента создания, обретает доказательную юридическую силу, а также в большинстве случаев, позволяет справиться с вопросом в кратчайшие сроки.

ФАЙЛЫОткрыть эти файлы онлайн2 файла
Скачать пустой бланк письма-претензии .docСкачать образец заполнения письма-претензии .doc

Кому поручить написание письма

На предприятиях и в организациях функция по написанию писем-претензий чаще всего ложится на юрисконсульта, руководителя отдела, интересы которого напрямую затронуты или, что значительно реже, секретаря или лично руководителя компании. При этом важнейшим условием является то, чтобы составитель письма имел представление о гражданско-правовых отношениях и прочих нормах законодательства РФ и умел грамотно использовать их при написании претензий.

Правила составления письма

Письмо-претензия не имеет стандартного унифицированного образца, обязательного к применению. Оно может составляться в свободном виде или по разработанному внутри предприятия шаблону. Тем не менее, существует ряд правил, которые в любом случае необходимо соблюдать в процессе его написания.

Письмо-претензия всегда должно включать в себя

 • сведения об отправителе и адресате (если речь идет о юридических лицах, здесь надо указывать их полные наименования, а также, — касаемо адресата, — должность и ФИО лица, для которого оно предназначено);
 • причины его написания со ссылками на пункты договора, законы и пр. нормы, которые были нарушены;
 • возможные пути решения проблемы и санкции (также в соответствии с законодательством РФ), которые могут наступить для адресата в случае бездействия.

Если в письме приводятся какие-то суммы и сроки, их нужно вписывать как цифрами, так и прописью.

При наличии каких-либо дополнительных доказательств, их можно присовокупить к письму в виде приложений (это могут быть чеки, квитанции, доп.соглашения, фото, ссылки на видео файлы и т.д.). При этом в самом письме нужно обязательно отразить факт приложений, с указанием их количества и, если они письменные — числа страниц (по каждому из них отдельно).

Писать письмо-претензию можно как от руки, так и в печатном виде, но вне зависимости от того, какой путь будет предпочтен, послание нужно заверить «живым» автографом руководителя. При этом ставить на нем оттиск печати не обязательно (предприятия и организации с начала 2016 года освобождены от обязательства штамповать документы).

Экземпляров у письма-претензии может быть столько, сколько требуется, здесь нет никаких ограничений, но все они должны быть заверены должны образом.

Письмо необходимо зарегистрировать в журнале исходящей документации.

Пример составления письма-претензии

Заполнение шапки письма

Вверху документа указывается отправитель, т.е. в нужных строках пишется полное название предприятия (в соответствии с регистрационными бумагами), адрес и телефон для связи. Далее вписывается получатель: его наименование и конкретное лицо, к которому напрямую происходит обращение (должность, фамилия, имя и отчество).

Затем ставится дата составления письма и его номер по внутреннему документообороту, а также пишется название документа с коротким обозначением его смысла (например, «о нарушении по договору поставки»).

Заполнение основной части письма-претензии

В данном разделе следует описательная часть.

Сначала нужно указать причину составления претензии и если это нарушение пункта договора, соглашения или какого-либо др. документа, то надо дать на него ссылку, т.е. вписать его дату, номер и суть. Если речь идет о денежных средствах, то их нужно указывать как цифрами, так и прописью. Потом следует сформулировать сам текст претензии (когда проблем несколько, вносить их следует отдельными пунктами) и предложить исполнить свои обязательства в конкретные сроки (тоже цифрами и прописью). Напоследок надо обрисовать действия, которые отправитель готов предпринять для более кардинального метода решения проблемы (например, обращение в суд). В конце письмо нужно обязательно подписать, с расшифровкой подписи и указанием должности подписывающего лица.

Образец письма-претензии

Как отправить письмо

Письмо-претензию можно отправить несколькими способами.

 • Электронная почта;
 • факс;
 • почта России.

Наиболее простые и быстрые варианты: через электронную почту или факс. Но наиболее надежный путь – консервативная отправка через почту России. Она интересна тем, что дает возможность передать послание заказным письмом с уведомлением о вручении, которое в свою очередь будет свидетельствовать о том, что адресат гарантированно его получил. Минус здесь тоже вполне очевидный – при таком способе нужно обладать запасом времени. Самым эффективным будет совмещение двух вариантов: например, отправка копий письма через обычную и электронную почту.

Что делать после написания письма

Письмо-претензия требует наличия ответа, причем возможно различное развитие событий: удовлетворение претензий в полном объеме, частично, а также полный отказ от их удовлетворения. Как правило, сам ответ также носит письменный характер, в виде отдельного письма или же резолюции, наложенной руководителем компании-адресата на полученную претензию.

В тех случаях, когда ответа нет, следует выждать не менее 30 дней, а затем подать иск в суд или жалобу в надзорную инстанцию.

Письмо-претензия о возврате денежных средств

Когда составляется

Письменная просьба вернуть ранее уплаченные средства уместна тогда, когда эту проблему не удалось решить при непосредственном обращении. Такое может произойти, если одна из сторон не в полной мере или неправильно выполнила взятые на себя по договору обязательства. Чаще всего эта ситуация наблюдается при неудовлетворенности качеством приобретенного товара. Когда потребитель хочет его вернуть и получить обратно свои деньги.

Написание письма-претензии обязательно, если недовольный покупатель планирует обратиться за защитой своих прав в суд. Для этой инстанции обязательна фиксация того факта, что претензию сначала пытались разрешить в досудебном порядке, но порядок рассмотрения был нарушен либо просьба не удовлетворена.

Правила написания

Письмо-претензия составляется в произвольной форме, но с соблюдением основных правил делопроизводства. А поскольку этот документ может быть представлен в суд, нужно учитывать некоторые реквизиты, которые сделают его юридически актуальным, а при несоблюдении могут лишить такого статуса. К таковым относятся:

 • данные адресата претензии – лица, в том числе, юридического, нарушившего права подателя;
 • информация о заявителе, включая контактные данные;
 • суть претензии;
 • личная подпись подателя;
 • дата составления бумаги.

Как сформулировать претензию

Описывая фактическую ситуацию, приведшую к требованию возврата денег, стоит придерживаться таких рекомендаций.

Дата заключения договора (приобретения товара). Основные обязанности сторон по договору. Какие из указанных обязанностей были нарушены. Требование подателя о возврате средств. Сроки исполнения требования. Меры, которые намерен предпринять заявитель при неудовлетворении его просьбы.

ВАЖНО! Пишите письмо-претензию в двух экземплярах. Постарайтесь получить на втором отметку о вручении (при личной подаче).

Скачать пример письма-претензии о возврате денежных средств .rtf

Индивидуальному предпринимателю Разбудскому Антону Михайловичу, юридический адрес: 426046, г. Ижевск, ул. Первомайская, д. 18 от Добронравовой Ларисы Анатольевны, проживающей по адресу:

426024, г. Ижевск, пр-т Победы, д 12, кв. 85

ПРЕТЕНЗИЯ НА ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Между мною, Л.А. Добронравовой (далее Покупатель), и ИП Разбудский А.М. (далее Продавец) 12.05.2017 г. был заключен договор № П9н125467, по условиям которого Продавец должен был в установленные сроки передать Покупателю комод с пеленальным столиком «Агафьюшка», а Покупатель обязался оплатить цену товара.

Обязательства Покупателя выполнены полностью при заказе товара 12.05.2017 г. Продавцом были исполнены сроки доставки товара, но при его передаче обнаружилось, что комод по характеристикам не соответствует предоставленному образцу. Фасады комода изготовлены не из крашеного, а из пленочного МДФ, габариты не совпадают с заявленными, пеленальный столик обтянут другим материалом. Все это не соответствует требованиям, установленным ст. 469 ГК РФ и ст. 4 Закона «О защите прав потребителей» — при продаже товара по образцу или описанию продавец обязан передать товар, которые соответствует такому образцу или описанию.

В соответствии со ст. 18 закона о защите прав потребителей, Покупатель вправе вернуть товар, не соответствующий образцу, и потребовать вернуть уплаченную за него сумму.

На основании вышеизложенного, требую в десятидневный срок со дня получения данной претензии вернуть Покупателю денежные средства, уплаченные им за комод с пеленальным столиком «Агафьюшка», в соответствии с выписанной квитанцией. В противном случае Покупатель обратится в суд с заявлением о защите прав потребителя, выплате неустойки и возмещении морального вреда.

13. 05. 2017 г. /Добронравова/ Л.А. Добронравова

Письмо-претензия о невыполнении условий договора

Когда этот документ необходим

Если партнер выполнил свои обязательства по договору ненадлежащим образом или вообще не исполнил того, что гарантировал, права ущемленной стороны может защитить суд. Но прежде чем обращаться туда, надо попытаться урегулировать проблему в порядке обращения. Для некоторых претензий составление письма является обязательным этапом перед подачей искового заявления.

Структура письма-претензии

Составить претензию следует, исходя из обычных требований к такого рода документам.

«Шапка» – сведения об адресате: физическом или юридическом лице, нарушившем договорные обязательства. Данные подателя. Название документа. Реквизиты договора, условия которого не выполнены. Перечисление нарушенных обязательств. Результаты, к которым привело неисполнение. Сроки исправления нарушений. Дополнительная информация, если она необходима.

ВАЖНО! Из письма должно быть четко понятно, к каким именно фактам относится претензия, что необходимо сделать адресату, чтобы исправить ситуацию, и в какие сроки.

Скачать пример письма-претензии о невыполнении условий договора .rtf

Генеральному директору ООО «Чистая одежда» Перекосову Петру Николавевичу, юридический адрес: 440000, г. Пенза, ул. Кирова, д.23 от Петраковской Антонины Витальевны, проживающей по адресу:

440000, г. Пенза, ул. Кирова, д.28

ПРЕТЕНЗИЯ по договору оказания услуг № П7н 174836

от 29 июня 2017 года

29 июня 2017 года года между А.В.Петраковской (Заказчик) и ООО «Чистая одежда» (Исполнитель) был заключен договор № П7н 174836 об оказании химической чистки женской дубленки.

Согласно п.4.2 и 4.3 вышеупомянутого договора, Исполнитель обязался в срок до 2 июля 2017 года произвести химическую чистку и пришивание пуговиц к женской дубленке, а Заказчик, согласно п.5.1, обязался оплатить эти услуги по факту возврата вещи.

Однако, по состоянию на 4 июня 2017 года обязательства Исполнителя не были выполнены:

 • услуга по химчистке дубленки не оказана;
 • пуговицы к дубленке не пришиты;
 • вещь не возвращена Заказчику.

На основании ст. 450 ГК РФ, по требованию одной из сторон, договор может быть изменен или расторгнут при существенном нарушении договора другой стороной. В связи с существенным нарушением условий договора Заказчик понес ущерб, поскольку не смог взять с собой вещь в запланированную поездку.

На основании вышеизложенного требую:

Немедленно устранить нарушение условий, оказав услугу, прописанную в тексте договора. Проинформировать Заказчика, как только нарушение будет устранено. В соответствии с п. 6.1 договора, выплатить Заказчику неустойку в размере 10% от стоимости работ за каждый день просрочки.

В случае игнорирования требований Заказчика в течение 10 дней со дня подачи претензии, он будет вынужден расторгнуть договор и для защиты своих прав и законных интересов обратиться с исковым заявлением в суд, где помимо возврата денежных средств, потребует взыскания судебных расходов, расходов по оплате государственной пошлины.

7 июля 2017 г. /Петраковская/ А.В. Петраковская

Письмо-претензия о погашении задолженности

Когда составляется такое письмо

Поводов для написания письма с требованием погасить образовавшуюся задолженность может быть несколько:

 • нарушение сроков оплаты, указанных в договоре;
 • просрочка по кредиту.

Направление претензионного письма обязательно, если планируется подача искового заявления о взыскании задолженности в принудительном порядке. Без попытки досудебного урегулирования, о которой и свидетельствует данный документ, иск не будет удовлетворен, а возможно, даже не будет рассматриваться.

Особенности составления

Структура претензионного письма является обычной, а содержание оформляется в свободной форме с обязательными ссылками на нарушенные пункты о сроках и сумме уплаты по договору. Нюансы варьируются в зависимости от типа договора:

 • купля-продажа;
 • аренда;
 • договор подряда;
 • перевозка;
 • хранение;
 • оказание услуг;
 • иное.

Желательной является ссылка на законодательные акты, которые оказались нарушенными. Обязательно указание сроков, в течение которых контрагент согласен принять средства в уплату задолженности без неустойки (или с указанной неустойкой), не обращаясь за взысканием в суд.

Скачать пример письма-претензии о погашении задолженности .rtf

Залиманскому Константину Петровичу, проживающему по адресу: 300971, г. Тула, ул. Пузакова, д.71, кв.19 От ООО «ЖКХ-сервис», юридический адрес:

300971, г. Тула, ул. Пузакова, д.70

Претензионное письмо
об уплате задолженности

ООО «ЖКХ-сервис» ставит Вас в известность о том, что за вами числится задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг в размере 482 руб. 78 коп., которая образовалась по состоянию на 01 октября 2016 года. Уведомляем Вас о необходимости в недельный срок со дня получения данного письма погасить указанную задолженность.

Если требование об уплате не будет выполнено в указанный срок, подача воды в вашу квартиру будет ограничена, а впоследствии прекращена, повторное подключение будет платным, в соответствии с постановлением Правительства №354 от 06 мая 2011 года, раздел 11. В случае неуплаты вопрос взыскания задолженности будет решаться в судебном порядке.

Напоминаем, что в соответствии со ст.155 п. 1 плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за истекшим месяцем. В случае несвоевременной уплаты будут начисляться пени (ст.155 п. 14 Жилищного кодекса РФ). Для погашения задолженности и причины её образования просим Вас явиться в ЖКХ по адресу: 300971, г.Тула, ул. Пузакова, д.70.

03.10.2016 г. Генеральный директор ООО «ЖКХ-сервис» /Терентьев/ В.В.Терентьев

Письмо-претензия о некачественном товаре

В каких случаях составляется

Письмо–претензия о ненадлежащем качестве товара может направляться таким адресатам:

 • поставщику в случае доставки товара, качеством не соответствующего договору;
 • организации, продавшей товар ненадлежащего качества конечному потребителю.

Большинство таких документов направляется как раз в соответствии с защитой прав потребителей.

На какой результат рассчитано претензионное письмо

В такого рода документах всегда принято указывать, на что рассчитывает податель письма по отношению к адресату. Если речь идет о ненадлежащем качестве купленного товара, то, в зависимости от конкретной ситуации, у подателя письма есть выбор, который необходимо озвучить в документе:

 • заменить некачественный товар на другой аналогичный, но надлежащего качества;
 • заменить испорченный товар на такой же, но другой марки или артикула (по договоренности, с доплатой или без);
 • уменьшить цену, уплаченную за товар, соразмерно с дефектами;
 • бесплатно исправить недостатки, несовместимые с качеством товара;
 • оплатить устранение дефектов в товаре, выполненное потребителем или сторонним лицом;
 • вернуть все деньги, которые были уплачены за товар, возвратив его продавцу (расходы по возврату ложатся на продавца).

ВАЖНО! Необходимо соблюдать сроки подачи претензионного письма – для удовлетворения требований есть определенные временные рамки.

Дополнительные нюансы

Помимо озвученного требования, которое допускается Законом о защите прав потребителей, и обычных реквизитов. Обязательных для деловой переписки, в письме-претензии о некачественном товаре должны содержаться подтверждающие сведения. Они могут быть в виде приложений документов, свидетельствующих о факте оплаты товара и несоответствии качеству. Ими могут быть:

 • копии чека, квитанции;
 • технический паспорт на товар длительного пользования (копия);
 • копия гарантийного талона на ремонт;
 • акт об экспертизе технически сложного товара и др.

Скачать пример письма-претензии о некачественном товаре .rtf

Руководителю ООО «Мирандолина» Свентковскому П.Р., юридический адрес: 410 620, г. Саратов, ул. Чехова, 91 от Настойченко Л.Ю., проживающего по адрес: 410 021, г.Саратов, ул. Пляткина, д.26, кв.60,

Тел. 427-06-18

ПРЕТЕНЗИЯ

08.09.2017 г. мною был куплен в Вашей фирме Смартфон Samsung Galaxy J5 Prime SM-G570F черного цвета стоимостью 12 990 рублей (по кассовому чеку). По прилагаемому гарантийному талону, на смартфон распространяется гарантия сроком на 12 месяцев.

Согласно ст. 4 Закона РФ «О защите прав потребителей», товар, передаваемый покупателю продавцом, должен быть надлежащего качества, а в силу ст. 10 вышеуказанного Закона продавец обязан своевременно предоставить покупателю полную достоверную информацию о товаре, что обеспечит возможность совершить правильный выбор. В соответствии со ст. 8 Закона РФ «О защите прав потребителей» информация предоставляется на русском языке. В нарушение приведенных норм, все сведения о смартфоне были исключительно на иностранном языке, что в силу прямого указания п. 22 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 сентября 1994г. № 7 «О практике рассмотрения судами дел о защите прав потребителей» (с изменениями на 11 мая 2007 г.) можно рассматривать как отсутствие нужной информации.

Спустя четыре дня телефон вышел из строя: после попытки подключиться к мобильному интернету наблюдается сбой, телефон не осуществляет звонки, приходится его перезагружать.

На основании ст. 18 Закона РФ «О защите прав потребителей», п. 27 Правил продажи отдельных видов товаров покупатель, купивший товар несоответствующего качества, имеет право подать претензию и попросить о возврате уплаченных за него денег, а также компенсировать все убытки, причиненные продажей товара не того качества. Такие же требования потребитель вправе предъявить и в случае, если ему не была предоставлена необходимая информация о товаре (ст. 12 Закона РФ «О защите прав потребителей»).

В соответствии со ст. 22 Закона требование о возврате уплаченных за товар денежных средств, а также о возмещении причиненных убытков должно быть не позже 10-ти дней с момента получения письма-претензии. За несвоевременное удовлетворение данного требования ст. 23 Закона предусмотрена неустойка в размере 1% от стоимости товара за каждый день просрочки.

Не предоставив мне предусмотренную законом информацию о товаре, продав некачественный товар, Вы нарушили мои потребительские права, в связи с чем мне пришлось обратиться за юридической помощью и оплатить услугу по составлению настоящего письма-претензии в сумме 500 рублей (подтверждающий документ – квитанция ООО «Юрист» от 17.11.2017 г.)

Принимая во внимание вышеописанные обстоятельства, руководствуясь ст.ст. 4, 8, 10, 12, 18, 22 Закона РФ «О защите прав потребителей», я отказываюсь от исполнения своих обязательств по договору купли-продажи и требую:

Не позже, чем через 10 дней, вернуть мне уплаченные деньги за товар несоответствующего качества – Смартфон Samsung Galaxy J5 Prime SM-G570F в сумме 12 990 рублей. Компенсировать мне затраты (убытки), вызванные обращением за юридической помощью, в сумме 500 рублей.

В случае оставления моего законного требования без внимания я вправе обратиться с исковым заявлением в судебную инстанцию, где буду требовать возмещения не только материальных затрат, но и морального ущерба, а также взыскания неустойки за просрочку удовлетворения законного требования потребителя.

18.11.2017 г. /Настойченко/ Л.Ю. Настойченко

Письмо-претензия о срывах сроков поставки

Особенности данного вида претензионного письма

По факту, претензия о нарушении сроков поставки относится к одной из разновидностей претензий о нарушении условий договора. Срок поставки является одним из существенных обязательств, прописанных в договоре. Поэтому его нарушение – повод к обращению в письменном виде, предшествующий заявлению в суд. Такое письмо может направляться как от физического лица, так и от организации.

Что обязательно должно содержаться в письме

Данный документ является образчиком деловой переписки, поэтому должен содержать обязательные реквизиты:

 • данные получателя;
 • информации об отправителе;
 • название документа – претензия по договору поставки;
 • суть претензии – нарушение сроков поставки – со ссылкой на положения договора;
 • подпись гендиректора и/или начальника юридического отдела, печать организации;
 • приложения – обязательный компонент такого письма, в них содержатся копии всех официальных бумаг, на которые есть указания в тексте претензии (договор, платежное поручение, накладная и т.п.).

Скачать пример письма-претензии о срывах сроков поставки .rtf

В ООО «Дискус» юридический адрес: 109341, г. Москва, ул. Новомарьинская, д.3 От ИП Лукоморов Е.Ф., юридический адрес:

109456, г. Москва, ул. Байкальская. 78, кв. 12

ПРЕТЕНЗИЯ

22 марта 2017 года ИП Лукоморов Е.Ф. (Покупатель) и ООО «Дискус» (Продавец) заключили договор на передачу 10 комплектов кожаных автомобильных чехлов суммарной стоимостью 45 000 руб. с внесением предварительной оплаты.

По условиям договора (п.3.2), Покупатель своевременно внес предоплату в размере 50% стоимости (двадцать две тысячи пятьсот рублей). Срок по договору, когда Продавец должен был доставить товар Покупателю,– 30 марта 2017 года.

Со стороны Продавца условия договора не были выполнены в касательно сроков передачи товара, за который была внесена предоплата: по состоянию на 5 апреля 2017 года товар не был доставлен.

Согласно ст.23.1 Закона РФ «О защите прав потребителей, в ситуации, когда Продавец, которому была выплачена сумма предоплаты за товар в размере, определенном договором, не выполнил обязательство по передаче товара Покупателю в срок, также установленный в договоре, потребитель имеет право потребовать выполнения по своему выбору одного из двух вариантов:

 • получения товара до истечения нового установленного Покупателем срока;
 • возврата полной суммы предоплаты за товар, полученной Продавцом, не передавшим товар вовремя.

На основании вышеизложенного и в соответствии со ст.23.1 Закона я требую:

Доставить 10 комплектов кожаных автомобильных чехлов в недельный срок с даты получения данной претензии. Согласно п. 4.4 договора, выплатить неустойку за нарушенные сроки передачи товара с внесенной предоплатой из расчета 1% суммы предварительной оплаты за каждый день просрочки.

Прошу ответить на данную претензию в письменном виде в срок, определенный действующим законодательством.

Предупреждаю, что в случае, если мои законные требования будут проигнорированы, я буду вынужден обратиться с исковым заявлением в судебную инстанцию.

Приложения:

 • копия договора о поставке товара №п5н 126478 от 22.03.2017;
 • квитанция об оплате на сумму 22 500 руб.

6 апреля 2017 года /Лукоморов/ Е.Ф.Лукоморов

Претензия о нарушении условий договора
ДиректоруООО «Люкс»ПРЕТЕНЗИЯоб оплате задолженностиУважаемый Владимир Иванович!Согласно положений действующего законодательства Украины и волеизъявления сторон, между ООО «А» и ООО «Люкс», был подписан Договор поставки № 22/06-9/сб от 22 июня 2009 года (далее - «Договор»).По условиям Договора, ООО «А» поставило товар ООО «Люкс». В соответствии с п. 3.1. Договора, Ваше предприятие обязалось осуществлять оплату ООО «А» в течении 14 банковских дней с момента получения товара на основании выставленных счетов. С нашей стороны, все необходимые действия относительно надлежащего выполнения взятых на себя обязательств по фактической поставки товара были выполнены в срок и в полном объеме.По состоянию на 14 сентября 2009 года, задолженность ООО «Люкс» перед ООО «А» за поставленный товар, предусмотренный Договором поставки №22/06-9/сб от 22 июня 2009 года составляет 98 446(Девяносто восемь тысяч четыреста сорок шесть) грн. 00 коп.Всего сумма долга ООО «Люкс», составляет 98 446 (Девяносто восемь тысяч четыреста сорок шесть) грн. 00 коп.В субъективном и объективном понимании условий вышеуказанного Договора и норм действующего законодательства Украины, ООО «А» определяет Ваши действия (бездействие) - нарушение порядка и сроков оплаты платежей, имеющих систематический характер, как проявление ненадлежащего выполнения договорных обязательств.Также, Ваши действия (бездействие) приводят к существенным денежным затратам с нашей стороны и не возможности реализовать собственные права и обязанности по обязательствам договорных отношений с нашими контрагентами.На основании вышеуказанного, пользуясь действующим законодательством Украины, информируем Вас, что в соответствии с условиями статьи 193 Хозяйственного Кодекса Украины, Субъекты хозяйствования и другие участники хозяйственных отношений должны выполнять хозяйственные обязательства надлежащим образом в соответствии с условиями договора, закона и других правовых актов, а при отсутствии конкретных требований относительно выполнения обязательства – в соответствии с требованиями, которые в определенных условиях обычно ставятся.Каждая сторона договорных отношений должна принять все меры, необходимые для надлежащего выполнения ею обязательства, учитывая интересы другой стороны и обеспечения общехозяйственного интереса.Итак, на основании вышеуказанного, в целях досудебного урегулирования спора,ПРОСИМ:Перечислить на Наш расчетный счет № 20000000 в ОАО «Банк» г. Киева, МФО 00000, сумму задолженности в размере: 98 446 (Девяносто восемь тысяч четыреста сорок шесть) грн. 00 коп.в срок 10 (десяти) календарных дней с момента получения соответствующей претензии, в противном случае мы будем вынуждены обратиться с соответствующим исковым заявлением в Хозяйственный суд.К претензии прилагается: 1. Акт сверки взаимных расчётов по состоянию на 00.09.2009г (Если он есть)

Директор ООО «А» И.И.Иванов


Page 2

ДиректоруООО «Люкс»ПРЕТЕНЗИЯоб оплате задолженностиУважаемый Владимир Иванович!Согласно положений действующего законодательства Украины и волеизъявления сторон, между ООО «А» и ООО «Люкс», был подписан Договор поставки № 22/06-9/сб от 22 июня 2009 года (далее - «Договор»).По условиям Договора, ООО «А» поставило товар ООО «Люкс». В соответствии с п. 3.1. Договора, Ваше предприятие обязалось осуществлять оплату ООО «А» в течении 14 банковских дней с момента получения товара на основании выставленных счетов. С нашей стороны, все необходимые действия относительно надлежащего выполнения взятых на себя обязательств по фактической поставки товара были выполнены в срок и в полном объеме.По состоянию на 14 сентября 2009 года, задолженность ООО «Люкс» перед ООО «А» за поставленный товар, предусмотренный Договором поставки №22/06-9/сб от 22 июня 2009 года составляет 98 446(Девяносто восемь тысяч четыреста сорок шесть) грн. 00 коп.Всего сумма долга ООО «Люкс», составляет 98 446 (Девяносто восемь тысяч четыреста сорок шесть) грн. 00 коп.В субъективном и объективном понимании условий вышеуказанного Договора и норм действующего законодательства Украины, ООО «А» определяет Ваши действия (бездействие) - нарушение порядка и сроков оплаты платежей, имеющих систематический характер, как проявление ненадлежащего выполнения договорных обязательств.Также, Ваши действия (бездействие) приводят к существенным денежным затратам с нашей стороны и не возможности реализовать собственные права и обязанности по обязательствам договорных отношений с нашими контрагентами.На основании вышеуказанного, пользуясь действующим законодательством Украины, информируем Вас, что в соответствии с условиями статьи 193 Хозяйственного Кодекса Украины, Субъекты хозяйствования и другие участники хозяйственных отношений должны выполнять хозяйственные обязательства надлежащим образом в соответствии с условиями договора, закона и других правовых актов, а при отсутствии конкретных требований относительно выполнения обязательства – в соответствии с требованиями, которые в определенных условиях обычно ставятся.Каждая сторона договорных отношений должна принять все меры, необходимые для надлежащего выполнения ею обязательства, учитывая интересы другой стороны и обеспечения общехозяйственного интереса.Итак, на основании вышеуказанного, в целях досудебного урегулирования спора,ПРОСИМ:Перечислить на Наш расчетный счет № 20000000 в ОАО «Банк» г. Киева, МФО 00000, сумму задолженности в размере: 98 446 (Девяносто восемь тысяч четыреста сорок шесть) грн. 00 коп.в срок 10 (десяти) календарных дней с момента получения соответствующей претензии, в противном случае мы будем вынуждены обратиться с соответствующим исковым заявлением в Хозяйственный суд.К претензии прилагается: 1. Акт сверки взаимных расчётов по состоянию на 00.09.2009г (Если он есть)

Директор ООО «А» И.И.Иванов


Page 3

ДиректоруООО «Люкс»ПРЕТЕНЗИЯоб оплате задолженностиУважаемый Владимир Иванович!Согласно положений действующего законодательства Украины и волеизъявления сторон, между ООО «А» и ООО «Люкс», был подписан Договор поставки № 22/06-9/сб от 22 июня 2009 года (далее - «Договор»).По условиям Договора, ООО «А» поставило товар ООО «Люкс». В соответствии с п. 3.1. Договора, Ваше предприятие обязалось осуществлять оплату ООО «А» в течении 14 банковских дней с момента получения товара на основании выставленных счетов. С нашей стороны, все необходимые действия относительно надлежащего выполнения взятых на себя обязательств по фактической поставки товара были выполнены в срок и в полном объеме.По состоянию на 14 сентября 2009 года, задолженность ООО «Люкс» перед ООО «А» за поставленный товар, предусмотренный Договором поставки №22/06-9/сб от 22 июня 2009 года составляет 98 446(Девяносто восемь тысяч четыреста сорок шесть) грн. 00 коп.Всего сумма долга ООО «Люкс», составляет 98 446 (Девяносто восемь тысяч четыреста сорок шесть) грн. 00 коп.В субъективном и объективном понимании условий вышеуказанного Договора и норм действующего законодательства Украины, ООО «А» определяет Ваши действия (бездействие) - нарушение порядка и сроков оплаты платежей, имеющих систематический характер, как проявление ненадлежащего выполнения договорных обязательств.Также, Ваши действия (бездействие) приводят к существенным денежным затратам с нашей стороны и не возможности реализовать собственные права и обязанности по обязательствам договорных отношений с нашими контрагентами.На основании вышеуказанного, пользуясь действующим законодательством Украины, информируем Вас, что в соответствии с условиями статьи 193 Хозяйственного Кодекса Украины, Субъекты хозяйствования и другие участники хозяйственных отношений должны выполнять хозяйственные обязательства надлежащим образом в соответствии с условиями договора, закона и других правовых актов, а при отсутствии конкретных требований относительно выполнения обязательства – в соответствии с требованиями, которые в определенных условиях обычно ставятся.Каждая сторона договорных отношений должна принять все меры, необходимые для надлежащего выполнения ею обязательства, учитывая интересы другой стороны и обеспечения общехозяйственного интереса.Итак, на основании вышеуказанного, в целях досудебного урегулирования спора,ПРОСИМ:Перечислить на Наш расчетный счет № 20000000 в ОАО «Банк» г. Киева, МФО 00000, сумму задолженности в размере: 98 446 (Девяносто восемь тысяч четыреста сорок шесть) грн. 00 коп.в срок 10 (десяти) календарных дней с момента получения соответствующей претензии, в противном случае мы будем вынуждены обратиться с соответствующим исковым заявлением в Хозяйственный суд.К претензии прилагается: 1. Акт сверки взаимных расчётов по состоянию на 00.09.2009г (Если он есть)

Директор ООО «А» И.И.Иванов


Page 4

ДиректоруООО «Люкс»ПРЕТЕНЗИЯоб оплате задолженностиУважаемый Владимир Иванович!Согласно положений действующего законодательства Украины и волеизъявления сторон, между ООО «А» и ООО «Люкс», был подписан Договор поставки № 22/06-9/сб от 22 июня 2009 года (далее - «Договор»).По условиям Договора, ООО «А» поставило товар ООО «Люкс». В соответствии с п. 3.1. Договора, Ваше предприятие обязалось осуществлять оплату ООО «А» в течении 14 банковских дней с момента получения товара на основании выставленных счетов. С нашей стороны, все необходимые действия относительно надлежащего выполнения взятых на себя обязательств по фактической поставки товара были выполнены в срок и в полном объеме.По состоянию на 14 сентября 2009 года, задолженность ООО «Люкс» перед ООО «А» за поставленный товар, предусмотренный Договором поставки №22/06-9/сб от 22 июня 2009 года составляет 98 446(Девяносто восемь тысяч четыреста сорок шесть) грн. 00 коп.Всего сумма долга ООО «Люкс», составляет 98 446 (Девяносто восемь тысяч четыреста сорок шесть) грн. 00 коп.В субъективном и объективном понимании условий вышеуказанного Договора и норм действующего законодательства Украины, ООО «А» определяет Ваши действия (бездействие) - нарушение порядка и сроков оплаты платежей, имеющих систематический характер, как проявление ненадлежащего выполнения договорных обязательств.Также, Ваши действия (бездействие) приводят к существенным денежным затратам с нашей стороны и не возможности реализовать собственные права и обязанности по обязательствам договорных отношений с нашими контрагентами.На основании вышеуказанного, пользуясь действующим законодательством Украины, информируем Вас, что в соответствии с условиями статьи 193 Хозяйственного Кодекса Украины, Субъекты хозяйствования и другие участники хозяйственных отношений должны выполнять хозяйственные обязательства надлежащим образом в соответствии с условиями договора, закона и других правовых актов, а при отсутствии конкретных требований относительно выполнения обязательства – в соответствии с требованиями, которые в определенных условиях обычно ставятся.Каждая сторона договорных отношений должна принять все меры, необходимые для надлежащего выполнения ею обязательства, учитывая интересы другой стороны и обеспечения общехозяйственного интереса.Итак, на основании вышеуказанного, в целях досудебного урегулирования спора,ПРОСИМ:Перечислить на Наш расчетный счет № 20000000 в ОАО «Банк» г. Киева, МФО 00000, сумму задолженности в размере: 98 446 (Девяносто восемь тысяч четыреста сорок шесть) грн. 00 коп.в срок 10 (десяти) календарных дней с момента получения соответствующей претензии, в противном случае мы будем вынуждены обратиться с соответствующим исковым заявлением в Хозяйственный суд.К претензии прилагается: 1. Акт сверки взаимных расчётов по состоянию на 00.09.2009г (Если он есть)

Директор ООО «А» И.И.Иванов


Page 5

ДиректоруООО «Люкс»ПРЕТЕНЗИЯоб оплате задолженностиУважаемый Владимир Иванович!Согласно положений действующего законодательства Украины и волеизъявления сторон, между ООО «А» и ООО «Люкс», был подписан Договор поставки № 22/06-9/сб от 22 июня 2009 года (далее - «Договор»).По условиям Договора, ООО «А» поставило товар ООО «Люкс». В соответствии с п. 3.1. Договора, Ваше предприятие обязалось осуществлять оплату ООО «А» в течении 14 банковских дней с момента получения товара на основании выставленных счетов. С нашей стороны, все необходимые действия относительно надлежащего выполнения взятых на себя обязательств по фактической поставки товара были выполнены в срок и в полном объеме.По состоянию на 14 сентября 2009 года, задолженность ООО «Люкс» перед ООО «А» за поставленный товар, предусмотренный Договором поставки №22/06-9/сб от 22 июня 2009 года составляет 98 446(Девяносто восемь тысяч четыреста сорок шесть) грн. 00 коп.Всего сумма долга ООО «Люкс», составляет 98 446 (Девяносто восемь тысяч четыреста сорок шесть) грн. 00 коп.В субъективном и объективном понимании условий вышеуказанного Договора и норм действующего законодательства Украины, ООО «А» определяет Ваши действия (бездействие) - нарушение порядка и сроков оплаты платежей, имеющих систематический характер, как проявление ненадлежащего выполнения договорных обязательств.Также, Ваши действия (бездействие) приводят к существенным денежным затратам с нашей стороны и не возможности реализовать собственные права и обязанности по обязательствам договорных отношений с нашими контрагентами.На основании вышеуказанного, пользуясь действующим законодательством Украины, информируем Вас, что в соответствии с условиями статьи 193 Хозяйственного Кодекса Украины, Субъекты хозяйствования и другие участники хозяйственных отношений должны выполнять хозяйственные обязательства надлежащим образом в соответствии с условиями договора, закона и других правовых актов, а при отсутствии конкретных требований относительно выполнения обязательства – в соответствии с требованиями, которые в определенных условиях обычно ставятся.Каждая сторона договорных отношений должна принять все меры, необходимые для надлежащего выполнения ею обязательства, учитывая интересы другой стороны и обеспечения общехозяйственного интереса.Итак, на основании вышеуказанного, в целях досудебного урегулирования спора,ПРОСИМ:Перечислить на Наш расчетный счет № 20000000 в ОАО «Банк» г. Киева, МФО 00000, сумму задолженности в размере: 98 446 (Девяносто восемь тысяч четыреста сорок шесть) грн. 00 коп.в срок 10 (десяти) календарных дней с момента получения соответствующей претензии, в противном случае мы будем вынуждены обратиться с соответствующим исковым заявлением в Хозяйственный суд.К претензии прилагается: 1. Акт сверки взаимных расчётов по состоянию на 00.09.2009г (Если он есть)

Директор ООО «А» И.И.Иванов

Понравиласть статья? Жми лайк или расскажи своим друзьям!
Теги к новости:
Комментарии
Добавить комментарий
Похожие новости:
10.04.2019
ЗмістХто такий економістЗразок резюме економіста Хто такий економіст Економіст – універсальна професія, яка вимагає глибоких... Економіст — це фахівець в сфері економіки
09.04.2019
ХАРАКТЕРИСТИКА на Іванова Івана Івановича, 19 серпня 1976 року народження, уродженця с. Щасливе Нікопольського району Дніпропетровської облас Характеристика з місця
07.04.2019
Резюме — це основний інструмент і помічник у пошуку роботи, свого родx Чому одні розсилають резюме в десятки компаній і не
05.04.2019
Приклад резюме Головного бухгалтераПІБДата народження: xx.xx.xxxxМісто МоскваМоб. телефон: +7 (000) 000 00 00E-mail: xxxxxxxxxxx@gmail.comОсновні дані
01.04.2019
Получить письменный ответ о позиции кредитного учреждения в спорной ситуации поможет претензия в банк. Руководство или уполномоченный сотрудник обязанD Необходима
30.03.2019
Документ признают действительным сразу после того, как поставлена подпись каждого представителя комиссии, которая проводила специальный осмотр. Если отсутст 1.Загальні
28.03.2019
В даний час в усьому світі, в тому числі і в нашій країні, бурхливими темпами розвивається великий і малий бізнес
28.03.2019
Відповідно до статті 54 КЗпП при роботі в нічний час тривалість роботи (зміни) скорочується на одну годину. Це правило не
28.03.2019
Зразки документів (Фірмовий бланк або штамп із зазначенням повного найменування, поштових і платіжних реквізитів заявника претензії _________________________________________ (повне найменування особи
27.03.2019
ЗАТВЕРДЖЕНО зборами трудового колективу Протокол від 10.01.17 р. № 1 ПРАВИЛА внутрішнього трудового розпорядку ТОВ «Морозко» I. Загальні положення
18.03.2019
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ Мета проекту - відкриття манікюрного кабінету для реалізації спектра манікюрних та педикюрних послуг в містах України. Для реалізації
11.03.2019
Іноді в житті виникають такі ситуації, коли потрібно з позитивного боку уявити себе під час судового розгляду або в інших
06.03.2019
ЗмістХто такий економістЗразок резюме економіста Хто такий економіст Економіст – універсальна професія, яка вимагає глибоких... Резюме — це основний інструмент і помічник
27.02.2019
Кожухар Сергій Михайлович, Охоронник шукає роботу в Черновцах. О себе: 52 года, среднее специальное образование, опыт работы 13 лет. ЗП
выбрать фон